BÃI CHÔN LẤP CTR

CHƯƠNG 6: BÃI CHÔN LẤP CTR 6.1 Giới thiệu Sự an toàn lâu dài của việc chôn lấp an toàn CTR là một yếu tố quan...

PHÂN TÍCH CHẤT THẢI NGUY HẠI

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI NGUY HẠI 3 1.1. Giới thiệu chung. 3 1.2. Định nghĩa chất thải nguy hại. 5 1.2.1 Theo luật...

ĐỒ ÁN CTR VẠCH TUYẾN THU GOM, TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐƠN NGUYÊN LÒ...

MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa và công nghiệp hóa trên phạm vi cả nước đang...

Giáo trình thông gió – Nguyễn Thị Lê

I. Giáo trình Thông Gió Giáo trình thông gió – Nguyễn Thị Lê có 255 trang gồm các nội dung sau: Thành phần hoá học của...

Sách Kỹ Thuật Xử Lý Không Khí Ẩm – Nguyễn Đức Hùng

I. Kỹ thuật xử lý không khí ẩm Cuốn sách Kỹ thuật xử lý không khí ẩm nhằm góp phần cung cấp các số liệu tham khảo cần...

Follow us

Tài liệu mới nhất