CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA CƠ BẢN Chất thải được hiểu như quy định tại Điều 2 c ủa...

Giáo Trình Kinh Tế Chất Thải – Nguyễn Đình Hương

I. Giới thiệu Giáo Trình Kinh Tế Chất Thải – Nguyễn Đình Hương Giáo Trình Kinh Tế Chất Thải – Nguyễn Đình Hương là một trong...

Công Nghệ Xử Lý Rác Thải Và Chất Thải Rắn – Nguyễn Xuân Nguyên

I. Giới thiệu về Giáo Trình Công Nghệ Xử Lý Chất Thải Rắn Công Nghệ Xử Lý Rác Thải Và Chất Thải Rắn viết về...

Quản lý Chất Thải Rắn Sinh Hoạt – Nguyễn Trung Việt

I.GIỚI THIỆU Quản lý Chất Thải Rắn Sinh Hoạt_Nguyễn Trung Việt nhằm cung cấp các kiến thức về tổng quan về hệ thống kỹ thuật...

Quản lý Chất Thải Rắn và Chất thải Nguy Hại – Võ Đình Long

I.GIỚI THIỆU Quản lý Chất Thải Rắn và Chất thải Nguy Hại  cuốn sách nhằm cung cấp các kiến thức về nguồn gốc, thành phần,...

Báo Cáo Kinh Tế Kỹ thuật Lò Đốt Rác Công Nghiệp Công Suất 80kg/h...

I.GIỚI THIỆU Báo Cáo Kinh Tế Kỹ thuật Lò Đốt Rác Báo Cáo Kinh Tế Kỹ thuật Lò Đốt Rác Công Nghiệp Công Suất 80kg/h nhằm...

Công Nghệ Xử Lý, Tái Chế Tái Sử Dụng Chất Thải Rắn – Nguyễn...

I. Giới Thiệu Về Giáo trình Công Nghệ Xử Lý Tái Chế Tái Sử Dụng Chất Thải Rắn Giáo Trình Công Nghệ Xử Lý Tái...

Chất Thải Rắn Đô Thị – Trần Văn Quang

I.GIỚI THIỆU Chất Thải Rắn Đô Thị nhằm cung cấp các kiến thức về nguồn gốc , phân loại chất thải rắn đô thị, thu...

Quản Lý Chất Thải Rắn Sinh Hoạt – GVC.TS Trần Thị Mỹ Diệu

I.GIỚI THIỆU Giáo trình Quản Lý Chất Thải Rắn Sinh Hoạt – GVC.TS Trần Thị Mỹ Diệu nhằm cung cấp các kiến thức về các...

Giáo trình Quản Lý Chất Thải Nguy Hại_Trịnh Thị Thanh

I. Giới thiệu Giáo trình Quản lý chất thải nguy hại_Trịnh Thị Thanh Giáo trình Quản Lý Chất Thải Nguy Hại_Trịnh Thị Thanh nhằm cung...

Follow us

Tài liệu mới nhất