I. Giới thiệu Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 9

Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 9  – Nguyễn Trung Việt viết về các vấn đề môi trường của ngành sản xuất giấy tái sinh : quy trình công nghệ sản xuất, các tác nhân gây ô nhiễm chính, các chỉ tiêu chỉ thị và tiêu chuẩn kiểm soát,..các phương pháp xử lý ô nhiễm, khái toán giá thành hệ thống xử lý nước thải cho cơ sở sản xuất giấy tái sinh ttcn,..

Sổ tay hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường gồm 10 tập:

  • Tập 1:Những Vấn Đề chung
  • Tập 2: Xử lý khỏi thải lò hơi
  • Tập 3: Xử lý ô nhiễm ngành thuộc da
  • Tập 4: Xử lý ô nhiễm ngành tẩy nhuộm
  • Tập 5: Xử lý ô nhiễm ngành nấu đúc kim loại
  • Tập 6: Xử lý ô nhiễm ngành cán luyện cao su
  • Tập 7: Xử lý ô nhiễm ngành chế biến thực phẩm
  • Tập 8: Xử lý ô nhiễm ngành mạ điện
  • Tập 9: Xử lý ô nhiễm ngành sản xuất giấy tái sinh
  • Tập 10:Xử lý ồn rung
Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 9 - Nguyễn Trung Việt
Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 9 – Nguyễn Trung Việt

II.MỤC LỤC

 1.          CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CỦA NGÀNH SẢN XUẤT GIẤY TÁI SINH

1.1       Qui trình công nghệ sản xuất

1.1.1 Qui trình sản xuất giấy dùng làm bao bì

1.1.2 Qui trình sản xuất giấy vàng mã

1.1.3 Qui trình sản xuất giấy quyến

1.1.4 Qui trình sản xuất giấy vệ sinh

1.2       Các tác nhân gây ô nhiễm chính

1.3       Các chỉ tiêu ô nhiễm chỉ thị và tiêu chuẩn kiểm soát

2          CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ Ô NHIÊM

2.1       Đối với công nghệ sản xuất có sử dụng phẩm màu

2.2       Đối với công nghệ sản xuất không sử dụng phẩm màu

3          KHÁI TOÁN GIÁ THÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO CƠ SỞ SẢN XUẤT GIẤY TÁI SINH TTCN

3.1       Khái toán cho cụm thiết bị xử lý nước thải hấp thụ bằng bentonite với lưu lượng nước thải từ 5 -25 m3/ ngày đêm

3.2       Khái toán cho cụm thiết bị xử lý nước thải bằng bùn hoạt tính hiếu khí với lưu lượng từ 5 – 25 m3/ ngày đêm

4          CÁC ĐỊA CHỈ CẦN QUAN TÂM      

http://www.mediafire.com/file/racm5xsvxbbsy3p/S%25E1%25BB%2595_Tay_H%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bng_D%25E1%25BA%25ABn_X%25E1%25BB%25AD_L%25C3%25BD_%25C3%2594_Nhi%25E1%25BB%2585m_M%25C3%25B4i_Tr%25C6%25B0%25E1%25BB%259Dng_T%25E1%25BA%25ADp_9_%2528NXB_H%25E1%25BB%2593_Ch%25C3%25AD_Minh_1998%2529_-_Nguy%25E1%25BB%2585n_Trung_Vi%25E1%25BB%2587t%252C_17_Trang.pdf/file

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here