I. Giới thiệu Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 8

Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 8 – Nguyễn Thanh Hồng viết về các vấn đề ô nhiễm môi trường ngành mạ điện tiểu thủ công nghiệp, các phương pháp xử lý ô nhiễm nước thải mạ điện , Phương pháp làm sạch xyanua trong nước thải, Phương pháp xử lý nước thải chứa crôm,  Xử lý nước thải có chứa axit hoặc kiềm, Xử lý nước thải chứa kim loại nặng , các phương pháp xử lý nước thải trong cơ sở mạ điện ttcn.

Sổ tay hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường gồm 10 tập:

  • Tập 1:Những Vấn Đề chung
  • Tập 2: Xử lý khỏi thải lò hơi
  • Tập 3: Xử lý ô nhiễm ngành thuộc da
  • Tập 4: Xử lý ô nhiễm ngành tẩy nhuộm
  • Tập 5: Xử lý ô nhiễm ngành nấu đúc kim loại
  • Tập 6: Xử lý ô nhiễm ngành cán luyện cao su
  • Tập 7: Xử lý ô nhiễm ngành chế biến thực phẩm
  • Tập 8: Xử lý ô nhiễm ngành mạ điện
  • Tập 9: Xử lý ô nhiễm ngành sản xuất giấy tái sinh
  • Tập 10: Xử lý ồn rung
Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 8 - Nguyễn Thanh Hồng
Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 8 – Nguyễn Thanh Hồng

II.MỤC LỤC

1. CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRUỜNG NGÀNH MẠ ĐIỆN TTCN

1.1       Khái quát về công nghệ mạ điện

1.1.1   Các phương pháp mạ điện trong sản xuất TTCN

1.2       Các nguồn gây ô nhiễm trong công nghệ mạ điện

1.3       Các đặc trưng của nước thải mạ điện

1.4       Độc tính của một sô hóa chât sử dụng trong mạ điện

1.5       Điều kiện an toàn lao động trong công nghệ mạ điện

1.5.1   An toàn lao động trong phân xưởng mạ điện

1.5.2   Ngộ độc hóa chất và cách xử lý.

2. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ Ô NHIỄM

2.1       Các phương pháp xử lý nước thải mạ điện

2.1.1   Phương pháp làm sạch xyanua trong nước thải.

2.1.2   Phương pháp xử lý nước thải chứa crôm

2.1.3   Xử lý nước thải có chứa axit hoặc kiềm

2.1.4   Xử lý nước thải chứa kim loại nặng

3. CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRONG CƠ SỞ MẠ ĐIỆN TTCN.

3.1       Giải pháp xử lý

3.2.      Đơn vị mạ điện đã áp dụng hệ thống xử lý nước thải

4. KHÁI TOÁN CHO HỆ THốNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

4.1       Khái toán cho hệ thông xử lý nước thải theo phương pháp trao đổi ion

4.2       Khái toán cho hệ thống xử lý nước thải theo phương pháp kết tủa

5. DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ TƯ VẤN

http://www.mediafire.com/file/jbdbfeihf3nib48/S%25E1%25BB%2595_Tay_H%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bng_D%25E1%25BA%25ABn_X%25E1%25BB%25AD_L%25C3%25BD_%25C3%2594_Nhi%25E1%25BB%2585m_M%25C3%25B4i_Tr%25C6%25B0%25E1%25BB%259Dng_T%25E1%25BA%25ADp_8_%2528NXB_H%25E1%25BB%2593_Ch%25C3%25AD_Minh_1998%2529_-_Nguy%25E1%25BB%2585n_Thanh_H%25E1%25BB%2593ng%252C_40_Trang.pdf/file

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here