QCVN 34:2010/BTNMT Khí thải CN lọc hóa dầu đối với bụi và vô cơ

Lời nói đầu QCVN 34:2010/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ...

GIÁO TRÌNH KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG – NGUYỄN THẾ CHINH

MỤC LỤC giáo trình kinh tế và quản lý môi trường - lời mở đầu giáo trình kinh tế và quản lý môi trường - Chương...

QCVN 33:2010/BTNMT Phế liệu giấy nhập khẩu

Lời nói đầu Phế liệQCVN 33:2010/BTNMT do Tổ soạn thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ...

QCVN 32:2010/BTNMT Phế liệu nhựa nhập khẩu

Lời nói đầu QCVN 32:2010/BTNMT do Tổ soạn thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật...

QCVN 31:2010/BTNMT Phế liệu sắt, thép nhập khẩu

Lời nói đầu QCVN 31:2010/BTNMT do Tổ soạn thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật...

QCVN 30:2012/BTNMT Lò đốt chất thải công nghiệp

Lời nói đầu QCVN 30:2012/BTNMT do Tổ soạn thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y...

QCVN 29:2010/BTNMT Nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu

Lời nói đầu QCVN 29:2010/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa...

QCVN 27:2010/BTNMT Quy chuẩn độ rung

Lời nói đầu QCVN 39:2011/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa...

QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn tiếng ồn

Lời nói đầu QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn tiếng ồn do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và rung động...

QCVN 23:2009/BTNMT Khí thải CN sản xuất xi măng

Lời nói đầu QCVN 23: 2009/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí  biên soạn, Tổng cục Môi trường,...

Follow us

Tài liệu mới nhất