QCVN 45:2012/BTNMT Giới hạn cho phép của Dioxin trong một số loại đất

Lời nói đầu QCVN 45:2012/BTNMT là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Giới hạn cho phép của Dioxin trong một số loại đất do...

QCVN 44:2012/BTNMT Chất lượng nước biển xa bờ

Lời nói đầu QCVN 44:2012/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa...

QCVN 43:2012/BTNMT Chất lượng trầm tích

Lời nói đầu QCVN 43:2012/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học...

QCVN 41:2011/BTNMT Đồng xử lý CTNH trong lò nung xi măng

Lời nói đầu QCVN 41: 2011/BTNMT do Tổ soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò...

QCVN 40:2011/BTNMT Nước thải công nghiệp

Lời nói đầu QCVN 40:2011/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất l ượng nước biên soạn thay thế QCVN...

QCVN 39:2011/BTNMT Chất lượng nước dùng cho tưới tiêu

Lời nói đầu QCVN 39:2011/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa...

QCVN 38:2011/BTNMT Chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh

Lời nói đầu QCVN 38:2011/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa...

QCVN 37:2011/BTNMT Chuẩn hóa địa danh lập bản đồ

MỞ ĐẦU Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tác thành lập bản đồ QCVN 37:2011/BTNMT do Cục...

QCVN 36:2010/BTNMT Dung dịch khoan và mùn khoan thải

Lời nói đầu QCVN 36:2010/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa...

QCVN 35:2010/BTNMT Nước khai thác thải từ các công trình dầu khí

Lời nói đầu QCVN 35:2010/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa...

Follow us

Tài liệu mới nhất