An toàn lao động- Nguyễn Văn Mỹ

I. Giới thiệu giáo trình an toàn lao động Hiện nay vấn đề an toàn lao động khi thi công công trình luôn là vấn...

QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn tiếng ồn

Lời nói đầu QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn tiếng ồn do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và rung động...

QCVN 63:2017/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến...

QCVN 63:2017/BTNMT do Tổng cục Môi trường biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt, Bộ Khoa học và...

Sổ tay an toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng

I. GIỚI THIỆU Sổ tay an toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng nhằm nâng cao nhận thức và kiến thức về an toàn...

QCVN 50:2013/BTNMT Ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ xử lý nước

Lời nói đầu QCVN 50:2013/BTNMT do Tổ soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bùn thải từ quá trình xử lý nước biên soạn, được xây...

QCVN 41:2011/BTNMT Đồng xử lý CTNH trong lò nung xi măng

Lời nói đầu QCVN 41: 2011/BTNMT do Tổ soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò...

QCVN 03-MT:2015/BTNMT Giới hạn kim loại nặng trong đất

Lời nói đầu QCVN 03-MT:2015/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất biên soạn, sửa đổi QCVN 03:2008/BTNMT;...

QCVN 05:2013/BTNMT Chất lượng không khí xung quanh

Lời nói đầu QCVN 05:2013/BTNMT do Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ...

QCVN 32:2010/BTNMT Phế liệu nhựa nhập khẩu

Lời nói đầu QCVN 32:2010/BTNMT do Tổ soạn thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật...

QCVN 22:2009/BTNMT Khí thải CN nhiệt điện

Lời nói đầu QCVN 22: 2009/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí biên soạn, Tổng cục Môi trường,...

Follow us

Tài liệu mới nhất