QCVN 06:2009/BTNMT Một số chất độc hại trong KKXQ

Lời nói đầu QCVN 06 : 2009/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí biên soạn, Tổng...

QCVN 48:2012/BTNMT Sử dụng mẫu chuẩn trong phân tích địa chất, khoáng sản

Lời nói đầu QCVN 48: 2012/BTNMT do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản biên soạn; Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Vụ Khoa...

QCVN 40:2011/BTNMT Nước thải công nghiệp

Lời nói đầu QCVN 40:2011/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất l ượng nước biên soạn thay thế QCVN...

QCVN 42:2012/BTNMT Chuẩn thông tin địa lý cơ sở

Lời nói đầu QCVN 42: 2012/BTNMT do Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt,...

QCVN01-MT:2015/BTNMT Tiêu chuẩn nước thải cao su

Lời nói đầu QCVN 01-MT:2015/BTNMT do Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên biên soạn, sửa...

QCVN 22:2009/BTNMT Khí thải CN nhiệt điện

Lời nói đầu QCVN 22: 2009/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí biên soạn, Tổng cục Môi trường,...

QCVN 60-MT:2015/BTNMT Nước thải sản xuất cồn nhiên liệu

Lời nói đầu QCVN 60-MT:2015/BTNMT do Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu biên soạn, Tổng cục...

QCVN 50:2013/BTNMT Ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ xử lý nước

Lời nói đầu QCVN 50:2013/BTNMT do Tổ soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bùn thải từ quá trình xử lý nước biên soạn, được xây...

QCVN 53:2014/BTNMT Kiểm soát chất lượng kết quả phân tích mẫu địa chất

Lời nói đầu QCVN 53:2014/BTNMT do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam biên soạn, Vụ Pháp chế trình duyệt, Bộ Tài nguyên...

QCVN 59:2014/BTNMT Phương pháp thăm dò phóng xạ

Lời nói đầu QCVN 59: 2014/BTNMT do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam biên soạn, Vụ khoa học và Công nghệ, Vụ...

Follow us

Tài liệu mới nhất