QCVN 38:2011/BTNMT Chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh

Lời nói đầu QCVN 38:2011/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa...

QCVN 47: 2012/BTNMT Quan trắc thủy văn

Lời nói đầu QCVN 47: 2012/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn biên soạn, Cục Khí tượng...

QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn tiếng ồn

Lời nói đầu QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn tiếng ồn do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và rung động...

QCVN 62-MT:2016/BTNMT Nước thải chăn nuôi

Lời nói đầu QCVN 62-MT:2016/BTNMT do Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ...

Quy chuẩn nước thải bãi chôn lấp CTR – QCVN 25:2009/BTNMT

Quy chuẩn nước thải bãi chôn lấp Chất thải rắn   Quy chuẩn nước thải bãi chôn lấp CTR – QCVN 25:2009/BTNMT QCVN 25:2009/BTNMT  Quy chuẩn nước...

QCVN 04:2008/BTNMT Dư lượng hóa chất BVTV trong đất

Lời nói đầu QCVN 15 : 2008/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất biên soạn, Tổng cục...

QCVN 30:2012/BTNMT Lò đốt chất thải công nghiệp

Lời nói đầu QCVN 30:2012/BTNMT do Tổ soạn thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y...

QCVN 33:2010/BTNMT Phế liệu giấy nhập khẩu

Lời nói đầu Phế liệQCVN 33:2010/BTNMT do Tổ soạn thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ...

QCVN 28:2010/BTNMT Nước thải y tế

Lời nói đầu QCVN 28:2010/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ...

QCVN 18: 2008/BTNMT Dự báo lũ

Lời nói đầu QCVN 18: 2008/BTNMT do Ban Soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dự báo lũ biên soạn, Cục Khí tượng...

Follow us

Tài liệu mới nhất