Chỉ thị 01/CT-BXD An toàn xây dựng

I. GIỚI THIỆU Chỉ thị 01/CT-BXD – An toàn xây dựng trong thời gian vừa qua, các sự cố gây hư hại cho công trình và thiệt...

QCVN 59:2014/BTNMT Phương pháp thăm dò phóng xạ

Lời nói đầu QCVN 59: 2014/BTNMT do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam biên soạn, Vụ khoa học và Công nghệ, Vụ...

QCVN 58:2014/BTNMT Phương pháp thăm dò từ mặt đất

Lời nói đầu QCVN 58:2014/BTNMT do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam biên soạn, Vụ khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp...

QCVN 57:2014/BTNMT Phương pháp thăm dò điện

Lời nói đầu QCVN 57:2014/BTNMT do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam biên soạn, Vụ khoa học và Công nghệ. Vụ Pháp...

QCVN 56:2013/BTNMT Tái chế dầu thải

Lời nói đầu QCVN 56:2013/BTNMT do Tổ soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tái chế dầu thải biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ...

QCVN 54:2013/BTNMT Ngưỡng xử lý hóa chất BVTV tồn lưu

Lời nói đầu QCVN 54:2013/BTNMT do Tổ soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng xử lý hóa chất bảo vệ thực vật...

QCVN 49:2012/BTNMT Lập bản đồ địa chất khoáng sản

Lời nói đầu Lập bản đồ địa chất khoáng sản do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ...

QCVN 48:2012/BTNMT Sử dụng mẫu chuẩn trong phân tích địa chất, khoáng sản

Lời nói đầu QCVN 48: 2012/BTNMT do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản biên soạn; Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Vụ Khoa...

QCVN 47: 2012/BTNMT Quan trắc thủy văn

Lời nói đầu QCVN 47: 2012/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn biên soạn, Cục Khí tượng...

QCVN46: 2012/BTNMT Quan trắc khí tượng

Lời nói đầu QCVN 46: 2012/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng biên soạn, Cục Khí tượng...

Follow us

Tài liệu mới nhất