I. Giới thiệu chuyên đề Xử Lý Nước Thải Bằng Các Quá Trình Tự Nhiên

Chuyên Đề Xử Lý Nước Thải Bằng Các Qúa Trình Tự Nhiên nhằm cung cấp các kiến thức về các công trình xử lý nước thải trong điều kiện tự nhiên như hồ sinh học, bãi lọc trồng cây, cánh đồng tưới, thủy sinh vật,..các ứng dụng thủy sinh vật trong nước thải, ứng dụng tại Việt Nam.

Chuyên Đề Xử Lý Nước Thải Bằng Các Qúa Trình Tự Nhiên
Chuyên Đề Xử Lý Nước Thải Bằng Các Qúa Trình Tự Nhiên

II.MỤC LỤC

  1. 1. MỞ ĐẦU 
  2. 2.CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
  3. 2.1 Hồ sinh học

2.1.1 Hồ hiếu khí

2.1.2 Hồ kị khí

2.1.3 Hồ tùy tiện

2.1.4 Hồ ổn định xử lý bậc III

2.2 Bãi lọc trồng cây

2.2.1 Khái quát về bãi lọc

2.2.2 Trên Thế giới

2.2.3 Tình hình ở Việt Nam

2.2.4 Xử lý trong bãi lọc

2.2.5 Ví dụ

2.3 Cánh Đồng tưới

2.3.1 Cơ sở của phương pháp

2.3.2 Tính toán, thiết kế cánh đồng tưới

2.4 Thủy sinh thực vật

2.4.1 Tổng quan

2.4.2 Nguyên tắc

3. ỨNG DỤNG THỦY SINH VẬT TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

  1. 4. KẾT LUẬN

http://www.mediafire.com/file/ozfrnrrkp2t98lr/Slide.Chuy%25C3%25AAn_%25C4%2590%25E1%25BB%2581_X%25E1%25BB%25AD_L%25C3%25BD_N%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bc_Th%25E1%25BA%25A3i_B%25E1%25BA%25B1ng_C%25C3%25A1c_Qu%25C3%25A1_Tr%25C3%25ACnh_T%25E1%25BB%25B1_Nhi%25C3%25AAn_-_Nguy%25E1%25BB%2585n_Th%25E1%25BB%258B_Ng%25E1%25BB%258Dc_%25C3%2581nh%252C_52_Trang.pdf/file

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here