CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU CHUNG

1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA CƠ BẢN

Chất thải được hiểu như quy định tại Điều 2 c ủa Luật Bảo Vệ Môi Trường năm 2005: “chất thải là vật chất ở dạ ng rắn, l ỏng, khí, mùi hoặc các dạng khác thải ra từ sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc các hoạt động khác của con người”.

Chất thải rắn là tất cả các chất thải, phát sinh từ các hoạ t động của con người và động vật, thường ở dạng rắn và bị đổ bỏ vì không sử dụng được hoặc không được mong muốn nữa.

Chất thải rắn sinh hoạt là chất thải rắn sinh ra từ các khu nhà ở (biệt thự, hộ gia đình riêng lẻ, chung cư,…), khu thương mại (cử a hàng, nhà hàng, chợ, siêu thị, văn phòng, khách sạn, nhà nghỉ, trạm dịch vụ, của hàng sử xe,…), cơ quan (trường học, viện nghiên cứu, trung tâm, bệnh viện, nhà tù, các trung tâm hành chánh nhà nước,…) khu dịch vụ công cộng (quét đường, công viên, giải trí, tỉa cây xanh,…) và từ công tác nạo vét c ống rãnh thoát nước. Chất thải rắn sinh hoạt bao gồm cả chất thải nguy hại sinh ra từ các nguồn trên.

Chất thải rắn công nghiệp là chất thải rắn sinh ra trong quá trình sản xuất của các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, các cơ sở sản xuất vừa và nhỏ.

Chất thải rắn công nghiệp không bao gồ m chất thả i rắn sinh hoạ t của cán bộ, công nhân thải ra từ các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, các cơ sở sản xuất vừa và nhỏ.

Chất thải rắn sinh hoạ t và công nghiệp c ũng còn được chia làm hai loại: (1) chất thải rắn không nguy hại và (2) chất thải rắn nguy hại.

http://www.mediafire.com/file/38gcgbly51angej/Gi%E1o%20Tr%ECnh%20Qu%u1EA3n%20L%FD%20Ch%u1EA5t%20Th%u1EA3i%20R%u1EAFn%20Sinh%20Ho%u1EA1t%20%28NXB%20%u0110%u1EA1i%20H%u1ECDc%20V%u0103n%20Lang%202010%29%20-%20Tr%u1EA7n%20Th%u1ECB%20M%u1EF9%20Di%u1EC7u.doc

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here