MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI NGUY HẠI 3

1.1. Giới thiệu chung. 3

1.2. Định nghĩa chất thải nguy hại. 5

1.2.1 Theo luật Việt Nam.. 5

1.2.2 Định nghĩa theo tổ chức bảo vệ môi trường của nước Mỹ (EPA). 6

1.2.3 Theo công ước Basel về chất thải nguy hại 6

1.3. Các đặc tính của chất thải nguy hại 6

1.3.1 Theo Cục Bảo Vệ Môi Trường của Việt Nam.. 6

1.3.2 Theo tổ chức bảo vệ môi trường của Mỹ (EPA). 7

1.4. Nguồn gốc phát sinh chất thải nguy hại. 10

1.5. Phân loại chất thải nguy hại 10

1.5.1 Phân loại theo nguồn thải 10

1.5.2 Phân loại theo nguồn thải đặc thù. 11

1.5.3 Phân loại theo đặc tính của chất thải nguy hại. 11

1.5.4 Phân loại theo chất thải công nghiệp. 11

1.5.5 Các cách tiếp cận khác đã được sử dụng. 12

1.5.6 Theo nhóm hóa học. 12

1.5.7 Theo thành phần hóa học ban đầu. 12

1.5.8 Theo tình trạng vật lý. 13

CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI 14

2.1. Tổng quan các ngành công nghiệp trên địa bàn Quận Hà Đông. 14

2.2. Các loại  hình công nghiệp chính. 14

2.3. Các ngành công nghiệp sản sinh chất thải nguy hại. 15

2.3.1 Nhóm ngành cơ khí: 15

2.3.2 Nhóm ngành giày da và dệt nhuộm. 17

2.3.3 Nhóm ngành hoá chất và sản phẩm hoá chất 17

2.3.4 Nhóm ngành giấy và bột giấy: 19

2.3.5 Ngành chế biến lương thực: 19

2.3.6 Ngành sản xuất vật liệu xây dựng và các ngành khác: 19

CHƯƠNG 3: HIỆN TRẠNG CHẤT THẢI NGUY HẠI PHÁT SINH.. 21

3.1. Kết quả thu thập được về hiện trạng các khu công nghiệp. 21

3.2 Chất thải nguy hại phát sinh từ sinh hoạt tại KCN.. 24

3.3 Kết quả tính toán theo đánh giá nhanh và biện luận. 24

3.4 Các mối nguy hại của CTNH nguy hại đối với cộng đồng. 25

CHƯƠNG 4: QUÁ TRÌNH THU GOM VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 27

4.1 Hình thức thu gom với rác sinh hoạt 27

4.2 Hình thức thu gom với chất thải công nghiệp không nguy hại 27

4.3 Hình thức thu gom với chất thải rắn nguy hại 28

4.4 Hoạt động của đội vệ sinh trong Khu công nghiệp. 28

4.5 Hoạt động của đội vệ sinh của công ty Môi trường. 28

CHƯƠNG 5: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ.. 29

5.1 Các giải pháp quản lý chất thải nguy hại ( thu gom lưu giữ). 29

5.2. Các giải pháp kỹ thuật. 30

5.3  Các phương án xử lý. 32

5.3.1. Giải pháp hóa học và hóa lý nhằm tái sinh CTNH.. 32

5.3.2. Giải pháp sinh học – hướng để sản xuất phân Compost 33

5.3.3. Giải pháp thiêu đốt CTRCN và CTCNNH nhằm thu hồi nhiệt 35

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 37

6.1 KẾT LUẬN.. 37

6.2 KIẾN NGHỊ 37

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 38

http://www.mediafire.com/file/a2y4njjyy0l45yi/phan-tich-chat-thai-nguy-hai.docx

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here